Sulje
Liity Edelläkävijöihin
Liity Edelläkävijöihin

Mitä on liiketoiminta­muotoilu?

Liiketoimintamuotoilu on uusien liiketoimintamallien sekä palveluiden kokeilevaa ja ketterää kehittämistä asiakaslähtöisesti.

Liiketoimintamuotoilu (engl. business design) eli liiketoiminnan muotoilu on uusien liiketoimintamallien sekä palveluiden kokeilevaa ja ketterää kehittämistä. Perinteisesti liiketoiminta- ja palvelukehitys on ollut tarkasti suunniteltua, huolellisesti valmisteltua ja pohjautunut organisaation sisäisiin tarpeisiin. Liiketoimintamuotoilussa ajatuksena on räjäyttää perinteinen tapa tehdä liiketoiminnan kehitystä suosimalla huomattavasti kokeilevampaa, ketterämpää ja asiakaslähtöisempää tapaa toimia. Liiketoimintamuotoilun ytimessä on erilaisten asiakaslähtöisten design-menetelmien hyödyntäminen.

Liiketoimintamuotoilun vaiheittain etenevä kehitysprosessi

Mitä nämä periaatteet käytännössä tarkoittavat? Kokeilevalla kehityksellä viitataan ajattelutapaan, jossa villeimmätkin ideat kerätään ja epäonnistumista siedetään. Ketteryys taas liittyy vahvasti kehitystyön vauhtiin, jolloin parhaat ideat pyritään konseptoimaan mahdollisimman nopeasti testaamista varten. Asiakaslähtöisyys taas viittaa tapaan osallistaa loppuasiakkaat vahvasti kehitystyöhön esimerkiksi tutkimalla tarpeita, innovoimalla ratkaisuja sekä validoimalla lopputuloksia yhdessä heidän kanssaan. Loppuasiakkaiden lisäksi myös kehitystyötä tekevän organisaation henkilöstöä osallistetaan laajasti.

Liiketoimintamuotoilu on toisin sanoen vaiheittain etenevä kehitysprosessi, joka pohjautuu edellä mainittuihin periaatteisiin. Kehitysprosessi itsessään koostuu kolmesta päävaiheesta, joka ovat:

  • strategiavaihe
  • palvelumuotoilu ja
  • teknologia.

Esimerkinomaisesti voisi sanoa, että liiketoimintamuotoilu poimii strategisesta lähtökohdasta tärkeimmät kehityshankkeet, luo niistä muotoilun keinoin uusia palveluita ja viimeistelee ne tarvittaessa digitaalisiksi palveluiksi.

Liiketoimintamuotoilun vaiheet

Miten liiketoimintamuotoilu eroaa palvelumuotoilusta?

Liiketoimintamuotoilusta keskustellessa usein törmää kysymykseen siitä, miten se eroaa valtaosalle tutummasta palvelumuotoilun käsitteestä. Palvelumuotoilu (engl. service design) on pohjimmiltaan asiakaslähtöistä palveluiden kehittämistä moderneja muotoilun menetelmiä käyttäen. Liiketoimintamuotoilun tavoin palvelumuotoilu perustuu iteratiiviseen kehitysprosessiin, jossa uusia ideoita testataan kokeilevasti ja ketterästi.

Keskeinen ero näissä kahdessa käsitteessä piilee siinä, miten kehityshankkeet poimitaan muotoiltaviksi kokonaisuuksiksi. Palvelumuotoilu ottaa kehitettävän kokonaisuuden (esimerkiksi palvelun) annettuna, kun taas liiketoimintamuotoilussa otetaan tästä vielä askel taaksepäin. Onko tämä todella juuri se palvelu, jota muotoilemalla saavutamme strategisen tavoitteemme?

Liiketoimintamuotoilu kyseenalaistaa nykytilan ja pyrkii tunnistamaan strategisista lähtökohdista tärkeimmän kehityshankkeen, minkä jälkeen tämä palvelu tai liiketoimintamalli muotoillaan eheäksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi palvelumuotoilun keinoin. Lopuksi liiketoimintamuotoilussa varmistetaan, että innovoitu kokonaisuus on liiketoiminnallisesti järkevä investointi.

Palvelumuotoilun historia on huomattavasti pidempi kuin liiketoimintamuotoilun. Selvää on, että myös palvelumuotoilun merkitys organisaatioiden strategiassa kasvaa tulevaisuudessa.

Asiakaslähtöisen palvelukehityksen perusteisiin voit tutustua esimerkiksi tämän ladattavan oppaan kautta.

Lataa palvelukehitysopas

Millaisissa tilanteissa kannattaa panostaa liiketoimintamuotoiluun?

Kaikki organisaatiot joutuvat tekemään liiketoimintamallien ja palveluiden kehitystyötä yhä kiihtyvällä tahdilla. Tästä syystä liiketoimintamuotoilua voi tehdä tilanteesta ja ajankohdasta riippumatta jokainen yritys. Erityisen kriittisiä ovat tilanteet, joissa yritys on tunnistanut disruption toimialallaan ja liiketoimintamallia tai palvelua on pakko muuttaa. Muita mahdollisia tilanteita ovat sellaiset, joissa liiketoiminta ei ole kehittynyt halutulla tavalla, asiakastarpeet ovat muuttuneet tai vaikkapa tilanteet, joissa kilpailijat ovat tulleet uudella tarjoamalla mukaan kilpailuun.
Liiketoimintamuotoilua voi lisäksi ostaa toimialasta riippumatta sekä yksityisellä että julkisella puolella. Liiketoimintamuotoilun vahvuus näkyy erityisesti toimialoilla, joiden tuotteet ovat vahvasti riippuvaisia asiakaskokemuksesta, uuden palvelun tai tuotteen rakentaminen on erityisesti kallista tai aloilla, joissa asiakkaiden aktiivinen kuunteleminen on erityisen kriittisessä roolissa. Maailma kuitenkin muuttuu yhä nopeammin, joten toimialasta riippumatta on kriittistä reagoida tuleviin asiakastarpeiden ja markkinan muutoksiin ketterästi sekä kokeilevasti unohtamatta vastuullisuutta.

#liiketoimintamuotoilu

Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää liiketoimintamuotoilusta.

Liiketoiminta­muotoilun menetelmät

Liiketoimintamuotoilussa käytetään suuria määriä erilaisia menetelmiä, joista valitaan aina kuhunkin asiakascaseen sopivat. Tutkimuspuolella hyödynnetään primääristä ja sekundääristä tutkimusta sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. Tiedon analysointiin, kiteyttämiseen ja tavoiteasetantaan on yhtä lailla omat valitut menetelmänsä, joilla pyritään kääntämään tutkimustieto asiakkaille ymmärrettävään muotoon. Innovoinnissa hyödynnetään erilaisia menetelmiä ideoiden keräämiseen, konseptointiin ja priorisoimiseen. Valitun innovaation perusteella myös prototyypin rakennus- sekä testausmenetelmät vaihtelevat.

Parhaiten toimivat menetelmät perustuvat muotoilun ja ennakoinnin työkaluihin sekä harjoituksiin, jotka ovat lukuisissa työpajoissa testattuja ja hyviksi havaittuja. Menetelmät tukevat yhteistyötä niin kasvotusten kuin online-alustoilla.

Laaja liiketoiminta- ja palvelumuotoilun menetelmäkirjasto on saatavilla veloituksetta esimerkiksi Edelläkävijöiden yhteisöstä. Saatavilla ovat mm. Business model canvas, HOOK-malli sekä erilaiset persoonakuvaukseen käytetyt työpohjat.

Tärkeää on löytää kumppani, joka osaa valita asiakkaan kannalta optimaalisen yhdistelmän eri menetelmien joukosta.

Liiketoimintamuotoilun tuotokset

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Liiketoimintamuotoilussa syntyy lopputuloksena visuaalisesti kuvattuna uusi liiketoimintamalli tai palvelu. Liiketoimintamuotoiluprosessin aikana syntyy välituotoksina suuri määrä materiaalia, mm. primäärisen ja sekundäärisen tutkimusten tuloksia, suuri määrä erilaisia ideoita, innovaatiokonsepteja, prototyyppejä sekä asiakasvalidoinnin tuloksia. Tämän lisäksi liiketoimintamuotoilua hyödyntävä organisaatio oppii modernin muotoilun perusperiaatteet ja samalla organisaation design-maturiteetti kasvaa. Design-lähtöisellä kehittämisellä on kiistatta vaikutuksia myös organisaatioon tuloksellisuuteen.

Miten asiakaskokemus liittyy liiketoimintamuotoiluun?

Asiakaskokemus on liiketoimintamuotoilun keskiössä ja ohjaa prosessia vaihe vaiheelta. Uusia liiketoimintamalleja ja palveluita muotoillessa empaattisuus on kriittisessä roolissa, jotta kehitettävä kokonaisuus osataan aidosti nähdä asiakkaan näkökulmasta. Tässä tilanteessa on helpompi tunnistaa mahdollisuudet, puuttua ongelmakohtiin ja ymmärtää esimerkiksi palvelukokemuksen näkökulmasta kriittiset pisteet. Asiakkaiden on yhä helpompi vaihtaa kumppania, joten asiakaskokemus on syytä huomioida läpi liiketoimintamuotoilun prosessin.

Miten voisimme auttaa?

Liiketoimintamuotoilun edelläkävijä palveluksessasi!

Ota yhteyttä