Sulje
Liity Edelläkävijöihin
Liity Edelläkävijöihin
Vere Oy 18.9.2017 16:21:07

CDO:n toimenkuva tulee poistumaan

CDO:n toimenkuva tulee poistumaan, kertovat Suomen suurimpien yritysten digijohtajat. Keskeistä toimenkuvassa on epävarmuuden sietäminen.

Liiketoimintamuotoilija Vere Oy toteutti kevään aikana tutkimuksen liittyen CDO-roolin (Chief Digital Officer) toimenkuvaan, odotuksiin sekä mittareihin. Haastattelussa oli mukana CDO-roolissa tai vastaavassa toimenkuvassa työskenteleviä henkilöitä Suomen suurimmista yrityksistä. CDO:n toimenkuva on digijohtajien mukaan vain väliaikainen. Voit ladata haastattelujen yhteenvedon kokonaisuudessan artikkelin lopusta.

CDO tutkimus Vere Oy

CDO on muutosjohtaja, evankelista, herättelijä ja visionääri

CDO:n rooli tulee yrityksissä nähdä muutosagenttina, jotta digitaaliset mahdollisuudet tulevat yrityksissä kaikkien ihmisten agendalle. CDO:n tulee tarjota uusia mahdollisuuksia kaikkialle, eikä yrityksissä kenenkään tulisi omia roolia itselleen. Eräällä tapaa kyseessä onkin ”tämän ajanhetken seksikäs kehitysjohtaja”, joka vastaa liiketoiminnan ja ICT:n kehityshankkeista. Lähitulevaisuudessa rooli siirtyy osaksi strategiafunktiota digitalisaation ollessa ”liiketoimintaa as usual”. Suomi on itseasiassa niitä harvoja maita, jossa käytetään termiä digitalisaatio, yleisemmin maailmalla puhutaan vaan jatkuvasta muutoksesta, jossa teknologialla on merkittävä mahdollistava rooli.

Ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistuneen Vaisalan markkinointi- ja viestintäjohtaja  Riina Kirmanen näkee CDO:n roolin väliaikaisena muutosjohtajana. ”Tehtävänä on kiihdyttää yrityksen kehittymistä digitaalisesta näkökulmasta. Joka tapauksessa CDO:n on ymmärrettävä syvällisesti yrityksen liiketoiminta ja arvontuotto asiakkaille.”

Toimialojen välillä suuria eroja

Eri toimialoilla liiketoiminnan murros on pidemmällä ja toimenkuvan vastuut ovat erilaiset. Media- ja telecom-toimialoilla viestintuojia ei enää tarvita. Työ on tällöin suurilta osin kulttuurin muutoksen ajamista. CDO:n tehtävänä on poistaa esteitä yrityksen kasvun tieltä ja katsoa, että asiat etenevät oikealla vauhdilla.

”Yrityksen koko ja toimiala vaikuttavat CDO:n rooliin, mikä käy hyvin ilmi tutkimusraportista. CDO:n tehtävä on olla muutosjohtaja ja varmistaa organisaation kyky ottaa tehot irti eri teknologioista”, sanoo teleoperaattori DNA:n CDO Kati Sulin.

CDO:t osallistuvat strategialinjoihin sekä koko konsernia koskeviin teknologiavalintoihin, mutta eivät ota voimakkaasti kantaa  käytännön toimenpiteisiin. Trendeistä mm. kyberturvallisuus, tekoäly, koneoppiminen ja asiakaskokemus nousivat vahvasti esiin, mutta usein ne ovat merkittävyytensä vuoksi vastuutettu edelleen muille henkilöille.

Yhä enenevässä määrin CDO:ta mitataan samoin mittarein kuin muuta johtoryhmää. Muita yleisesti käytössä olevia mittareita ovat asiakkaiden Itsepalveluaste, myynnin määrä digikanavissa, eri kanavissa tapahtuvan asioinnin määrä ja kanavien konversio myynniksi. Osalle CDO:sta on asetettu selviä tavoitteita siirtää myyntiä kivijalasta digiin ja kasvattaa digitaalisten palveluiden osuutta yrityksen kokonaisliikevaihdosta. 

Ydinkyvykkyytenä epävarmuuden sietäminen

Disruptio pitää huolen siitä, että kukaan ei tiedä tulevaisuuden pelikenttää tai kilpailutilannetta. Keskeisintä on ymmärtää ja löytää ne asiat, jotka ovat merkityksellisiä tulevaisuuden kannalta. CDO:n avainominaisuuksia ovatkin muutoksen läpivientikyky ja epävarmuuden sietäminen.

”Digitalisaatio on kuin ilmastonmuutos, se vaikuttaa meihin jokaiseen riippumatta siitä mitä mieltä siitä olemme”, toteaa vakuutusyhtiö LähiTapiolan CDO Petri Vuorinen.

CDO:n ajasta valtaosan lohkaisee sisäinen muutoksen läpivienti. Erityisesti perinteisimmillä toimialoilla aikaa käytetään merkittävästi keskusteluun ja ihmisten taivutteluun. Toiveena yleisesti oli, että aikaa voitaisiin käyttää enemmän suunnitteluun, liiketoimintojen kasvuaihioiden löytämiseen sekä asiakkaisiin.

Tietohallintojohtajan (CIO) rooliin verraten CDO:lta odotetaan enemmän myös trendien ja ilmiöiden luontia, joita pidetään yrityksen brändin kannalta tärkeinä. Tulee myös luoda markkinaa ja tehdä näyttäviäkin tempauksia. 

 

Lataa CDO-haastatteluiden yhteenveto tästä

 

Lisätietoa antaa:
Juha Leppänen, CEO, Vere Oy
+358 40 172 2224
jl@vere.fi

Vere Oy on liiketoimintamuotoilija, joka yhdistää strategisen liiketoimintaosaamisen ja teknologisen kyvykkyyden. Liiketoimintamuotoilu on uusien liiketoimintamallien rakentamista ja vanhojen mallien transformointia vastaamaan digitaalisen ajan asiakasvaatimuksia.

avatar

Vere Oy

Vere Oy on vuonna 2015 perustettu liiketoimintamuotoilun edelläkävijä, jonka missiona on luoda asiakkailleen kasvua