Paula Laitio 12.9.2021 12:04

Tekoälyn älykkyydestä vastaa ihminen

Tekoäly on työkalu ja, kuten mitä tahansa työkalua, sitäkin voi käyttää hyvään tai pahaan. Tekoälyllä on kuitenkin yhteiskuntaan merkittävästi suurempi vaikutus kuin monella muulla välineellä, minkä takia etiikalla ja vastuullisuudella on sen hyödyntämisessä suuri rooli. Tekoälyn sovellusten ja päätösvallan lisääntyessä pelkkä tekninen ongelmanratkaisu ei enää riitä sen kehittämiseen. Eettisen päätöksenteon mahdollistaminen ja varmistaminen on huomattavasti laajempi kysymys, jonka ratkomiseen tarvitaan laajasti osaajia eri aloilta.

Käyttäjäkeskeinen tekoäly

Vaikka muotoilija ei ole moraalifilosofian asiantuntija, on muotoilun hyödyntäminen hyödyllistä ja tärkeää myös tekoälysovellusten kehittämisessä. Muotoilijan rooli on ennen kaikkea varmistaa, että muotoiltava tuote tai palvelu on ihmiskeskeinen ja tuottaa parhaan mahdolliseen käyttäjäkokemuksen. Jo tämän näkemyksen tuominen tekoälyn kehittämiseen auttaa osaltaan huomioimaan tekoälyn vaikutuksen ihmiseen ja nostamaan eettisiä kysymyksiä keskusteluun pelkän teknisen ylivertaisuuden sijaan.

Tekoälyn lisääminen olemassa olevaan tuotteeseen tai palveluun voi johtaa käyttäjän näkökulmasta seuraaviin lopputuloksiin:

 1. Epäonnistuu ratkaisemaan ongelman ja heikentää käyttäjäkokemusta
 2. Epäonnistuu ratkaisemaan ongelman
 3. Ratkaisee ongelman
 4. Ratkaisee ongelman ja parantaa käyttäjäkokemusta
 5. Ratkaisee ongelman, parantaa käyttäjäkokemusta ja tuo lisäarvoa tai luo uusia kokemuksia

Kahta ensimmäistä kohtaa on syytä välttää ja kolmannessakin tekoälyn rooli jää turhaksi. Neljäs lopputulos tuo jo arvoa käyttäjälle ja viidettä kannattaa todella tavoitella.

 

Jos tekoälyllä onnistutaan tuottamaan parempaa käyttäjäkokemusta sekä luomaan lisäarvoa ja uusia kokemuksia, on sen käyttö perusteltua.

 

Kun vielä varmistetaan, että samalla ei aiheuteta haittaa muille käyttäjäryhmille, ollaan matkalla kohti eettistä tekoälyä.

Tekoälyn eettiset periaatteet

Miten eettinen tekoäly sitten määritellään? Etiikka etsii vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuin mikä on hyvää ja mikä pahaa tai miten määritellään oikea ja väärä. Tekoälyn eettisyydelle ei vielä ole universaaleja prinsiippejä. Useat suuret yritykset ja muut toimijat ovat kuitenkin tahoillaan määritelleet tekijöitä, joita eettisen tekoälyn rakentamisessa tulee huomioida. Näistä on johdettavissa jokseenkin yhtenäinen kokoelma tekoälyn etiikan perusperiaatteita, jotka on listattu alla.

 1. Vahingollisuuden välttäminen: Tekoälyn tulee toimia yhteiskunnallisten ja kulttuuristen normien mukaisesti välttäen yhteiskuntaan tai ihmisiin kohdistuvaa harmia.
 2. Vastuu: Tekoälyn päätöksenteko on ihmisen vastuulla.
 3. Läpinäkyvyys: Tekoälyn tulee olla helposti havaittavissa ja sen päätöksentekoprosessin tulee olla ymmärrettävä.
 4. Oikeudenmukaisuus: Tekoälyn tulee minimoida vinoumia sekä pyrkiä inklusiivisuuteen ja eri ihmisryhmien tasa-arvoiseen kohteluun.
 5. Yksityisyyden ja turvallisuuden kunnioittaminen: Tekoälyn tulee huolehtia käyttäjän datasta ja tietoturvasta.

  Näiden periaatteiden noudattamisen lisäksi tekoälyä hyödyntävien järjestelmien tulee olla riittävän joustavia, jotta niitä voidaan ylläpitää ja kehittää uusien eettisten haasteiden ja kysymysten noustessa esiin.

Tekoälyn eettisen hyödyntämisen haasteet

Vaikka tekoälyn eettiset periaatteet ovat suhteellisen selkeät, ei niiden toteuttaminen ole aina helppoa. Algoritmit voivat korostaa olemassa olevia vinoutumia, toimia syrjivästi, levittää väärää tietoa, uhata turvallisuuttamme, manipuloida meitä tietynlaiseen toimintaan tai johtaa jopa kuolemaan. Tekoälyn lisääntyvä hyödyntäminen voi johtaa epätasa-arvoon työmarkkinoilla tiettyjen työpaikkojen kadotessa.

Keskeisimpiä tekijöitä tekoälyn toiminnan taustalla on sen opettamiseen käytetty data. Tekoälyn toiminta heijastaa opetusdatan sisältöä, joten huonolaatuinen, vinoutunut tai puutteellinen data tuottaa virheellisesti toimivan tekoälyn. Tekoälyä kehittäessä tulisikin varmistaa, että hyödynnettävä data on inklusiivista ja esittää monipuolisesti erilaisia ihmisryhmiä.

 

Tekoälyn epätoivottua käyttäytymistä voidaan välttää ihmiskeskeisellä lähestymistavalla sen suunnitteluun opetusdatasta lähtien sekä testaamalla sen toimintaa kattavasti ennen käyttöönottoa.

 

Tekoäly ei itseasiassa ole kovinkaan älykäs, vaan pikemminkin tyhmä. Tarkasti rajatuissa tehtävissä se voi olla hyödyllinen ja tehokas, mutta siltä puuttuu kyky soveltaa ja käsitellä poikkeavia tilanteita. Tekoälyn päätöksenteon tavoitteet asettaa ihminen, mutta sopivien tavoitteiden asettaminen voi olla vaikeaa. Tekoälyn tehdessä virheen voi olla vaikeaa määrittää, kenen vastuulla se on. Johtuuko virhe huonosta suunnittelusta, puutteellisesta datasta vai huonosti koodatusta algoritmista?

Kohti entistä parempaa tekoälyä

Tekoälyn muotoilijoiden ja kehittäjien tehtävä on pienentää kuilua teknologian ja ihmisen välillä. Yksittäiseen käyttäjään keskittymisen sijaan tulee luoda ihmiskeskeistä tekoälyä, joka huomioi ihmisyyden ja yhteiskunnan laajemmin. Opetusdatan valinnassa tulee miettiä sitä, miltä maailma näyttää nyt, mutta myös sitä, miltä haluamme sen näyttävän. Haluammeko toistaa nykyisiä stereotyyppejä vai pyrkiä kohti jotakin vielä oikeudenmukaisempaa? Minkälaisessa maailmassa haluamme elää ja minkälaisia ongelmia kohtaamme matkalla sinne?

Maailmassa, jossa algoritmit voivat päättää ihmisen oikeuksista, vapaudesta ja jopa elämästä, tarvitaan kaikki mahdolliset pyrkimykset tekoälyn oikeudenmukaista ja perusteltua päätöksentekoa kohti. Vastaavasti kuin lääkäreillä, lainvalvojilla ja muilla ihmisten elämiin merkittävästi vaikuttavilla ammattiryhmillä on omat eettiset säädöksensä, tulee myös tekoäly velvoittaa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ihmiskunnan hyväksi. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa tekoälyn vastuulliseen tulevaisuuteen määritellessämme, suunnitellessamme, muotoillessamme, kehittäessämme ja käyttäessämme sitä.

avatar

Paula Laitio

Paula Laitio on intohimoinen palvelumuotoilija, utelias ongelmanratkaisija ja ihmiskeskeinen insinööri, jonka mielestä yksi hyvä kysymys voi olla arvokkaampi kuin pussillinen valmiita vastauksia. Paulan vahvuus muotoilijana on inhimillisen näkökulman ja muotoilun menetelmien yhdistäminen analyyttiseen päättelykykyyn ja teknologiaymmärrykseen. Muotoilun isoimpana hyötynä Paula näkee sen ihmisiä yhdistävän voiman ja kyvyn luoda yhteistä ymmärrystä laajoista kokonaisuuksista, aina markkinaan vaikuttavien tulevaisuuden ilmiöiden ja asiakastarpeiden tunnistamisesta palvelun innovointiin ja prototypointiin saakka.