Liiketoimintamuotoilu

Oikeita asioita oikealla tavalla.

Uuden ajan liiketoiminnan rakentamista

Liiketoimintamuotoilu on uusien liiketoimintamallien sekä palveluiden kokeilevaa ja ketterää kehittämistä. Kehitystyössä yhdistyvät strateginen osaaminen, palvelumuotoilu, teknologinen kyvykkyys, mutta myös ihminen muutoksen keskellä.


Liiketoimintamuotoilu­prosessin vaiheet

Strategiavaiheessa priorisoidaan keskeisimmät painopistealueet, palvelumuotoiluvaiheessa valituista painopistealueista luodaan uusia liiketoiminta- sekä palvelumalleja ja teknologiavaiheessa viimeistellään konseptit tarvittaessa digitaalisiksi palveluiksi.

Vere liiketoimintamuotoilun prosessi

 

Osallistava strategiatyö osana liiketoimintamuotoilua

Strategiavaiheen tavoitteena on kerätä ymmärrystä siitä, mitä painopistealueita yrityksen tulisi priorisoida kehitystyössä. Työskentely etenee neljän vaiheen kautta.

Ensimmäisessä vaiheessa kerätään ymmärrys käsiteltävästä kokonaisuudesta. Tämä sisältää primääristä ja sekundääristä tutkimusta sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa muodossa. Toisessa vaiheessa tulokset puretaan ja esitetään ymmärrettävässä muodossa. Kolmannessa vaiheessa olemassa olevaa tietoa rikastetaan ja sen pohjalta innovoidaan mahdollisia painopistealueita. Viimeisessä vaiheessa nämä painopistealueet priorisoidaan.

Strategiavaiheen lopputuloksena yrityksellä on priorisoidut painopistealueet, joiden pohjalta muotoilu voidaan aloittaa soveltuvin osin.


Empatiaa palvelumuotoilulla

Muotoilun tavoitteena on luoda valituista strategisista painopistealueista uusia liiketoimintamalleja ja palveluita. Kokonaisuus pohjautuu ”Double Diamond” -ajattelutapaan.

Ensimmäisessä vaiheessa valittuun painopistealueeseen syvennytään tarkemmin, painottaen havainnointiin perustuvia tutkimusmenetelmiä. Toisessa vaiheessa havainnoitu tieto analysoidaan ja kiteytetään, minkä jälkeen innovoidaan todettuun haasteeseen ratkaisuja. Tämän jälkeen valitusta kokonaisuudesta rakennetaan prototyyppi, joka testataan asiakkaalla. Samalla varmistetaan, että kehitetty innovaatio on liiketoiminnallisesti järkevä kokonaisuus. Lopuksi uusi innovaatio implementoidaan osaksi arjen tekemistä.

Lopputuloksena yritys saa liiketoimintamallista tai palvelusta asiakkailla testatun prototyypin, joka voidaan viedä käytäntöön.


Liiketoimintalähtöistä sovelluskehitystä

Liiketoimintamuotoilun viimeinen vaihe perustuu ketterän sovelluskehitys periaatteisiin.
Ketterässä kehityksessä hyödynnämme yleisiä Agile-menetelmiä. Ketterässä kehittämisessä korostuu viestintä, nopea muutoksiin reagointi sekä riskien minimointi. Ohjelmistokehitys perustuu lyhyisiin iteraatioihin.

Lue lisää siitä, missä tilanteessa liiketoimintamuotoilua kannattaa hyödyntää.