Vere Arvoverkko

Suomen näkemyksellisimmät asiantuntijat yrityksenne kasvun tekijöinä.

Vere Arvoverkko -
Suomalaisen kilpailuedun rakentajat

arvoverkko-800px

Suomalainen kilpailuetu globaalissa markkinassa syntyy huippuosaamisen ristiinhyödyntämisestä. Olemme keränneet asiakkaidemme käyttöön Suomen näkemyksellisimmät huippuasiantuntijat, jotta jokaisessa asiakasprojektissamme on mukana oman alansa parhaat osaajat. Kutsumme tätä ekosysteemiä Vere Arvoverkoksi.


Liiketoimintamuotoilu ja Arvoverkko

Tyypilliset toimeksiannot, joissa Arvoverkon asiantuntijoita hyödynnetään, ovat esim. liiketoimintamuotoiluhankkeisiin liittyvät yritysten innovaatio- ja strategiaworkshopit, joissa kaivataan tietyn erityisalueen syvällistä osaamista. 

Tunnistamme Arvoverkostamme aina tapauskohtaisesti juuri ne henkilöt, joiden osaamisesta ja näkemyksestä asiakasyritys hyötyy eniten. Jokainen toimeksianto sovitaan jäsenen kanssa etukäteen - projektin sisällön, reunaehtojen sekä aikataulun perusteella. Vasta tämän jälkeen Vere tarjoaa henkilöä asiantuntijaksi projektiin. Projekteista tehdään aina salassapitosopimus. 

Haluatko keskustella Arvoverkon hyödyntämisestä? Ota yhteyttä!

linkedin-24x24-1 Kyber­tur­val­li­suu­den huip­pu­asian­tun­tija, pro­fes­sori ja sota­tie­tei­den tohtori. Verkko­uhat ja turval­lisuus niin kansal­lisella tasolla kuin liike-elä­mässä ovat hänen fokuk­sessaan.
linkedin-24x24-1 Hinnoittelupsykologian tutkija. Uusi kirja: Mitä maksaa - hinnoittelun psykologiaa.
linkedin-24x24-1 Arvostettu johtoryhmien sparraja ja tietokirjailija. Fokuksessa tekoälyn ja kone­oppimisen hyödyn­täminen organi­saati­oissa. Vuoden puhuja 2018.
linkedin-24x24-1 Lisätyn todellisuuden suomalainen pioneeri ja kansainvälisesti palkittu kasvuyrittäjä.
linkedin-24x24-1 Kasvujohtaja ja liiketoiminnan digitalisaation ammattilainen. Tietokirjailija (Blockchain-opas liiketoimintajohdolle, Alma Talent 2019), puhuja, valmentaja ja fasilitoija.
linkedin-24x24-1 Innostava ja energinen ihmisten johtaja, jonka fokuksessa moderni johtajuus sekä yritysten kansainvälinen kasvattaminen.
linkedin-24x24-1 Virtuaalitodellisuuden ja XR-teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa. Älykkäät virtuaaliympäristöt, IoT, VR-koulutukset ja -markkinointi.
linkedin-24x24-1 Michelin­-tähden ravinto­loitsija. Konseptien kehit­tämisen huippu­osaaja ja sparraaja.
linkedin-24x24-1 Datastrategian kehittäjä ja datan tehokkaan hyötykäytön asiantuntija, jolla vahvaa kokemusta tuotteistamisen johtamisesta. Toimialakokemusta maksamisesta, kaupasta ja terveydenhoidosta.
linkedin-24x24-1 Suomen johtava myynti­valmentaja, sparraaja ja myynti­kirjailija. Korkean profiilin esimies- ja myynti­taito­valmen­nuksia, konsul­tointia sekä vaikut­taja­myyntiä. 
linkedin-24x24-1 Viestinnän ja vuoro­vaikutuksen kokenut kon­sultti. Eri­koistunut työ­yhteisöjen kult­tuuriin ja vuoro­vaiku­tukseen. Pidetty val­mentaja (val­mentava joh­taminen, vuoro­vaikutus­taidot, työy­hteisö­viestintä).
linkedin-24x24-1 Fokuksessa strategiset digitaalisen liike­toiminnan kehitys­hankkeet, kehitys­polkujen sparraus ja kasvu­rahoituksen suunnittelu. Muutos­agentti, johdon sparraaja ja aktiivinen hallitus­työsken­telijä.
linkedin-24x24-1 Suomen kokenein tuotteistaja on kouluttanut yritysten johtajia, asiantuntijoita ja tuotepäälliköitä jo viidentoista vuoden ajan.
linkedin-24x24-1 Myynnin muutos, johtamisen kehittäminen. Kokenut fasilitoija, joka rakentaa vaikuttavat kehitys- ja koulutusratkaisut liiketoiminnan haasteisiin. Myynti, asiakkuuden johtaminen, konseptit.
linkedin-24x24-1 IPR-johtamisen selkokielinen sanansaattaja: IPR-strategioiden luominen, patenttiportfolioiden kaupallistaminen, kouluttaminen, sähköisten palveluiden kehittäminen ja ratkaisumyynti kv-organisaatioissa.
linkedin-24x24-1 Kokemus­suunnit­telija ja design-tiimien vetäjä. Erityis­osaaminen: digitaaliset tuotteet ja palvelut, design- ja tuote­strate­gia, käyttö­liitty­mät ja design­lähtöinen inno­vaatio.
linkedin-24x24-1 Energinen innovaattori. Taustaa: markkinointi, brändäys, muutosjohtaminen, palveluiden kehitys, strateginen suunnittelu, digitaaliset palvelut ja liiketoimintamallit.
linkedin-24x24-1 Monialainen digi­taalisen designin ammattilainen. Näyttöjä menestyk­sekkäiden digi­palve­luiden kehit­tämi­sestä. Palvelu­muotoilun, liike­toiminta­muotoi­lun ja käyttäjä­kokemuksen johtavia asian­tunti­joita.
linkedin-24x24-1 Rekrytoinnin ja valmennuksen (ACC) ammattilainen. Executive Search, OPC support ja prosessit johdon kehittämiseen. Strateginen työ ja arviointimetodit kuten WOPI, OPQ, MQ, Belbin ja 360.
linkedin-24x24-1 Auttaa yrityksiä kasvamaan globaaleiksi. Fokuksessa markkinointistrategia, brändinrakennus, viestintä ja PR. Toimialoina mm. pilvipalvelut, mainonta, fintech, logistiikka ja kuluttajaelektroniikka.
linkedin-24x24-1 Kokenut johtaja ja liike­toiminnan kehittäjä. Erityis­alueena asiakas­palvelun auto­maatio, chatbotit, tekoäly ja analy­tiikka.
linkedin-24x24-1 Digitaalisuuden ja digitaalisen transformaation asiantuntija. Kokenut johtoryhmien sparraaja liiketoiminnan digitaalisissa muutoshankkeissa. 
linkedin-24x24-1 Designer vahvalla konseptointi­osaamisella ja copywriter-taustalla. Eritysalueena mobiili­sovellukset.
linkedin-24x24-1 Brändinrakennus, markkinointi. Kokemus­suunnittelua, jonka avulla muovataan sitä miten brändi koetaan. 
linkedin-24x24-1 Kokenut CEO ja hallitus­työskente­lijä eri toimialoilta. Vahva kokemus asiakkuuksien johtamisesta, liike­toiminnan kehittämi­sestä, myynnistä ja sähköi­sestä kaupan­käynnistä.
linkedin-24x24-1 Suomen suurimpien yritysten ylimmän johdon neuvonantaja, strategiakonsultti ja muutosjohtaja. Ainutlaatuinen kokemus yritysten liiketoiminnan kehittämisestä sekä johtamisesta.
linkedin-24x24-1 Liiketoiminnan kehittäjä digitaalisten palveluiden ja telecomin parista. Erityis­osaaminen: lean, mobiilialan turn-around, startups. Konseptointi, lean tuotekehitys ja sosiaalisten mobiiliapplikaatioiden kehitys.
linkedin-24x24-1 Erityisosaamisena tapahtumakonseptien kehittäminen, tuotteistaminen sekä toteuttaminen.
linkedin-24x24-1 Arvomyynnin ammattilainen ja asiakkaidensa arvostama energisoija. Fokuksessa organisaatioiden myynnillinen johtaminen sekä isojen kansainvälisen myyntihankkeiden läpivienti.
linkedin-24x24-1 Pääomasijoittaja, start-up advisor sekä kotimaisten ja kansainvälisten kasvuyritysten mentor. VisionPlus-rahasto­yhtiön partner ja yksi perustajista. Marko on ollut yli 15 kasvuyrityksen hallituksessa.
linkedin-24x24-1 Elokuva-alan moniosaaja, joka on erikoistunut yhteisöllisyyteen, joukkorahoitukseen ja mittavien, fani- ja yhteisöpohjaisten projektien rakentamiseen ja vetämiseen.
linkedin-24x24-1 Johtaja, myynnin ja asiakas­kokemuksen asiantuntija ohjelmisto­tuotannon ja digi­tali­saation parissa. Kokenut johtoryhmä- ja hallitustyöskentelijä. Sijoittaja, innos­tunut neuvon­antaja.
linkedin-24x24-1 Full stack -projektipäällikkö. Kokemusta laajalti IT-alan eri alueilta, sovelluksista prosesseihin ja infrastruktuurin kehittämiseen.
linkedin-24x24-1 Innovaatiot, mobiiliratkaisut, team building, strateginen suunnittelu, palvelumuotoilu, projektinhallinta ja myynti.
linkedin-24x24-1 Full stack -arkkitehti ja -kehittäjä. Pilvipalvelut, mikropalvelut, konttiteknologiat ja serverless -ratkaisut. Monipuolinen toimialaosaaminen.
linkedin-24x24-1 Full stack -kehittäjä, arkkitehtuurit, ketterät työskentely­tavat ja paljon ongelman­ratkaisu­kokemusta räätälöidyistä ohjelmisto­kehitys­hankkeista.
linkedin-24x24-1 Ohjelmoiva matemaatikko. Täsmällinen ja aina ajoissa. Eritysalueet: Full stack -kehitys, sovellettu matematiikka, kyky oppia kaikkea nopeasti.
linkedin-24x24-1 Full stack -kehittäjä, jolla on kokemusta niin seed-vaiheen startupeista kuin suurista globaaleista jäteistä.
linkedin-24x24-1 Teknologia­neuvon­antaja, projekti­päällikkö, backend-kehittäjä, product owner
linkedin-24x24-1 Ohjelmisto­kehityksen automatisaatio! CI, DI, CQA, testaus­automaatio, suoritus­kyky­testaus
linkedin-24x24-1 Hardore-ohjelmisto­kehittäjä, tieto­turvalliset, suoritus­kykyiset ja skaalautuvat ratkaisut.
linkedin-24x24-1 Vahva osaaminen erityi­sesti ohjel­misto­testauk­sesta ja testaus­auto­maati­osta.
linkedin-24x24-1 Full-stack ohjelmisto­suunnit­telija. Yli 10 vuoden kokemus mm. e-commercen ja rahoi­tuksen parista. Alueet: Web Apps ja Java server-side, microservicet, JavaScript, React.js, Redux, Node.js ja containers.
linkedin-24x24-1 ohjelmisto­asian­tuntija, mm. kehitys, arkkiteh­tuuri, multi-platform, kyber­turvallisuus, lähde­koodi­analyysi, turval­lisuus­kartoi­tukset, koulutus, esiin­tymiset, ohjel­misto­innovaa­tiot ja strategia.